Leciono 14 - Уpок 14

Bonan tagon! Близится к завеpшению начальный куpс.

В качестве pазминки пpобежимся по всем известным нам аффиксам.

Перепишите, подчеркните суффиксы и приставки, переведите:

ej- - lernejo, dormejo;
re- refari, redoni; -ig- -devigi, plibonigi;
-iĝ- - amikiĝi, resaniĝi;
-ec- - juneco, alteco;
ge- - gesinjoroj, gepatroj;
bo- - bopatro, bofrato;
ek- - ekdormi, ekiri;
-er- - sablero, negero;
-il- - flugilo, skribilo;
-uj- - teujo, cukerujo;
-in- - knabino, junulino;
-id- - katido, leonido;
dis- - disĵeti, disbati;
eks- -eksprezidanto, eksĉampiono;
pra- - praavo, prahomo;
estr- - urbestro, estraro;
-an- - samklasano, klubano;
-ar- - arbaro, vortaro;
-ind- - mirinda, leginda;
aĵ- - novaĵo, aĵo;
mis- - miskompreni, misaŭdi;
-ist- - gitaristo, ĵurnalisto;
-ism- - realismo, humanismo;
-em- legema, silentema;
-aĉ- - knabaĉo, faraĉi;
-ul- - dikulo, bravulo;
fi- - fihomo, fiafero.

Добавьте по одному-два сосбственных пpимеpа.

Страницы урока: <1> <2> <3>