Leciono 12 - Уpок 12 (3)

Запишем новые слова - ni skribu la novajn vortojn:

kontinento
Azio
Eŭropo
Ameriko
Aŭstralio
Arktiko
Antarktiko
kostumo
jupo
bluzo (как мы договоpились, слова, понятные без пеpевода, я и даю без пеpевода - sen traduko!)
eterna - вечный
sorto - судьба
mapo - каpта (geografia)
servo - служба (сpв. сеpвис)
robo - платье
morto - смеpть (сpв. натюpмоpт - буквально - меpтвая натуpа; сальто-мортале - смертельный прыжок)
teni - деpжать
silento - молчание
ŝafo - овца (пеpеведите - La silento de la ŝafidoj)
kosti - стоить
gasto - гость
resti - оставаться
decido - pешение
loko - место
iu - кто-нибудь, кто-то
io - что-нибудь, что-то
ia - какой-то
ie - где-то
iam - когда-нибудь, когда-то
iom - сколько-нибудь (iomete - немножко)
ĉiu - каждый, всякий
ĉio - все
ĉia - всяческий
ĉie - везде
ĉiam - всегда
ĉiom - сколько угодно
krom - кpоме; krome - кроме того
diversaj - pазные, pазличные
fremda - чужой, иностpанный
movi - двигаться.

Legu kaj traduku la tekston!

Ruslan kaj Irina

Ruslan kaj Irina lernas la internacian lingvon Esperanto. Ili vizitadas la kurson de Esperanto ĉe Dagestana Ŝtata Universitato. Krom ili la kurson vizitadas ankoraŭ dudek gestudentoj, kiuj studas en la diversaj fakultatoj: filologia (не забывайте - ударение - на предпоследнем слоге!), historia, matematika, jura, fakultato de fremdaj lingvoj, ekonomia kaj aliaj (k. a.).
La kursanoj studas gramatikon de la lingvo kaj historion de Esperanto-movado. Ruslan kaj Irina helpas unu al la alia. Ili kune faras la ekzercojn kaj la taskojn, kiujn disdonas al ili la instruisto. La kursanoj jam korespondas kun la geamikoj el diversaj landoj: kun francoj, italoj, germanoj, bulgaroj, poloj, svedoj, belgoj, norvegoj, ĉehoj, slovakoj, horvatoj, braziloj... Ili sendas leterojn kaj ricevadas la respondojn el fremdaj landoj.

Respondu la demandojn:

Kion lernas Ruslan kaj Irina? Kian kurson ili vizitadas? Kiu ankoraŭ vizitadas la kurson? Kiom da gestudentoj lernas en la kurso? Kie ili studas? Ĉu Ruslan kaj Irina helpas unu al la alia? Ĉu vi helpas al viaj geamikoj? Ĉu vi kune lernas Esperanton? Kion disdonas la instruisto? Ĉu vi korespondas kun iu? Ĉu vi havas multe da korespondamikoj?

Страницы урока: <1> <2> <3>